Fitted solutions for pharmaceutical market challengesMarketing Communication

Návrh komunikační kampaně s jasným sdělením postaveným na medicínských důkazech a v souladu s platnou právní úpravou a etickými kodexy.

průzkum trhu

Odborná podpora pro komunikační kampaně a produktové launche, nástroje pro získávání medicínských dat a sdílení odborných znalostí ve formách kvalitativního či kvantitativního průzkumu trhu a následných analýz a doporučení.

 • analýzy tržních dat, segmentace, analýzy potenciálu portfolia
 • Medical Competitive Intelligence (analýza konkurenceschopnosti produktu v dané terapeutické oblasti)
 • identifikace Decision Makers/ Key Opinion Leadrů
 • mapy toku pacientů / diagnostických postupů
 • Medical Market Research (MMR)
 • NIS/ registry
 • kazuistiky
 • ISS (investigátory iniciované studie)
 • Advisory boards
 • F2F interviews
 • Medical Sources (rešerše odborných dat, zajištění odborných zdrojů)

komunikační plán

Vytvoření integrovaného marketingového komunikačního plánu.

 • specifikace cílové skupiny, a to jak v rámci odborné, tak laické veřejnosti, a jejích klíčových insightů
 • stanovení brand positioningu značky, Unique Selling Point (USP)
 • vytvoření brand story a komunikačního tématu kampaně
 • návrh komunikačního mixu maximalizujícího zásah zvolené cílové skupiny při maximální efektivitě nákladů na kampaň

obsahy a reference

Zpracování odborných textů a klinických studií do podoby použitelné v každodenní praxi, do podoby konzistentní kampaně s jasným a uceleným sdělením v souladu s platnou právní úpravou.

 • detailingové materiály pro zdravotnické odborníky
 • propagační materiály cílené na koncového spotřebitele
 • edukační materiály pro pacienty
 • odborné texty na míru
 • webové stránky pro laickou i odbornou veřejnost
Všechny materiály jsou tvořeny v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., „Zákon o regulaci reklamy“ a etických kodexů AIFP nebo ČAFF
 • příprava referencí a podkladů pro interní schvalovací proces klienta.
 • rešerše odborných zdrojů
 • vyznačení referencí přímo do materiálů